OIKO ry[Etusivu]  [Oiko ry esite]  [Artikkelit]  [Kuvastot]  [Linkit]Tiistaina 11.05.2004 päätettiin perustaa OIKO ry, yhdistys ajamaan Lahden seudun ja Päijät-Hämeen
seudun liikennekehitystä matkustajien näkökulmasta katsoen, hyväksyttävien sääntöjen mukaan.
Perusilmoitus jätettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 19.05.2004.
Yhdistyksen numero on 190690


SÄÄNNÖT

1. §      Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on OIKO ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on kunnallis- ja liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää pääkaupunkiseudulta Päijät-Hämeeseen ulottuvan nopean raide- ja pikavuoroliikenteen yleisiä edellytyksiä Päijät-Hämeen seudulla. Yhdistys toimii eri liikennemuotojen, kevyen sekä paikallis- että kaukoliikenteen, yleisten edellytysten turvaamiseksi, liikenteen ja liikenneasemien palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  • järjestää seminaareja ja kokouksia,
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa,
  • vaikuttaa suomalaiseen kunnallis- ja liikennepolitiikkaan ehdotuksin ja kannanotoin,
  • järjestää opintomatkoja jäsenilleen,
  • järjestää virkistäytymistilaisuuksia jäsenilleen,
  • toimia yhteistyössä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä panna toimeen asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös myydä ilmoitustilaa julkaisuistaan tai elektronisista sivuistaan,

3. §      Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö,joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. §      Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän kannatusmaksun suuruuksista päättää vuosikokous.

5. §     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-7 varsinaista jäsentä ja näille kaksi varajäsentä.

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että mahdollisimman moni yhteisöjäsen tulee edustetuksi. Yhdistyksen hallituksessa tulee kuitenkin vähintään puolet olla yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen toiminnanjohtajan, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä ja neuvottelukuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. §      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

7. § Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  8. §      Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. §      Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevilla henkilöillä on kullakin yksi ääni.

Varsinaisina jäseninä olevilla juridisilla henkilöillä on äänioikeus seuraavasti: kunnilla ja kuntayhtymillä asukasluvun ollessa alle 10.000 asukasta 1 ääni, asukasluvun ollessa yli 10.000 mutta alle 50.000 asukasta 2 ääntä ja asukasluvun ylittäessä 50.000 asukasta 3 ääntä, rekisteröidyillä yhdistyksillä on yksi ääni. Muilla varsinaisina jäseninä olevilla yhteisöillä on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

10. §    Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu.

11. §    Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.  valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. §    Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.Paluu sivustoille  [Etusivu]  [Oiko ry esite]  [Artikkelit]  [Kuvastot]  [Linkit]

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 30.09.2004